OS式防振装置

ポンプ用OS式防振装置

ポンプ用
OS式防振装置

冷却塔用OS式防振装置

冷却塔用
OS式防振装置

防振部材

制振装置ほか

防振ゴム
防振ハンガー

 

制振・免振

アクティブ制振装置

アクティブ
制振装置

高性能ユニット免震装置

高性能
ユニット
免震装置

 

除振台

EHS型除振台

EHS型除振台

アクティブ除振装置

アクティブ
除振装置

計測・監視システム

制振装置ほか

振動・騒音
磁場計測
システム

振動制御 関連製品

制振装置ほか

NBサイレンサー
フレキ

特許機器 お問合せ

製品写真は特許機器株式会社様の許可を頂き掲載しております。

© 2010 NIHON BOUSHIN Co. Ltd.